Forum za etiku i usklađenost u BiH najavljuje otvaranje novog slučaja diskriminacije djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovnom sistemu, ovog puta u JU Centar ‘Vladimir Nazor’ u Sarajevu.

Na ime Bojana Bajića, predsjednika Foruma za etiku i usklađenost u BiH i javnog zastupnika djece diskriminisane u sistemu obrazovanja, stigla je molba od strane grupe roditelja, u ime 34 djeteta, starosti između 4 i 7 godina,  za javno otvaranje slučaja i provjeru svih pojedinosti vezanih za blokadu polaska djece u drugo polugodište 29.1.2020.godine.

Tekst obraćanja:

N/R: gdin Bojan Bajić

OVLAŠTENJE:

”Mi roditelji sa djecom koja pohađaju ”Edus” program pri ustanovi Vladimir Nazor ovim putem ovlašćujemo gdina Bojana Bajića da nas javno zastupa ispred ovlaštenih institucija kako bismo došli do spoznaje ko blokira i ometa provedbu eksperimentalnog programa potpisanu od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlade Kantona Sarajevo 28.06.2019, broj: 11-08-05-24318/19, i zašto naša djeca nisu krenula u novo polugodište 29.01.2020 kada i svi drugi predškolski programi, kada svi imamo potpisane ugovore o realizaciji programa za korištenje usluga vrtića sa Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor, koji prema članu 9 istoga traje do kraja 2019/2020 školske godine.”

Forum za etiku i usklađenost u BiH je donio odluku da pozitivno odgovori na zahtjev roditelja i da otvori proces utvrđivanja činjenica i sljedstvene disciplinske, krivične i materijalne odgovornosti pojedinaca za nanošenje štete i diskriminaciju djece. Napomena: radi eventualnih pogrešnih interpretacija, Forum za etiku i usklađenost u BiH će u ovom slučaju imati ulogu javnog zastupnika, NE pravnog zastupnika.

Metoda upravljanja slučajem: javno.

Očekivani rezultat: utvrđivanje konkretne odgovornosti konkretnih pojedinaca koji su u procesu odugovlačili poduzimanje adekvatnih koraka, što je dovelo do nepolaska djece na predškolski program.

Napomena 1: službeno lice snosi krivičnu odgovornost ne samo u slučajevima kada je zloupotrijebilo funkciju sa namjerom nanošenja štete trećim licima, već i u slučajevima kada nesavjesno ili nemarno nije poduzelo mjere koje je bilo dužno da poduzme.

Napomena 2: često je u ovakvim slučajevima javnost zbunjena činjenicom da nadležni organi prebacuju odgovornost s jednih na druge, ali u praksi se tokom provjere činjenica uvijek tačno pokaže koje lice je konkretno bilo zaduženo da u skladu sa svojim odgovornostima poduzme mjere i korake, a iste nije poduzelo.

Mogućnost insajderima da se obrate Forumu za etiku i usklađenost: otvorena.

Dinamika slučaja:

Faza 1: proučavanje dokumentacije i povjerljivi kontakt sa insajderima;

Faza 2: sastanci sa odgovornima i provjera činjenica i odgovornosti;

Faza 3: formulisanje zaključaka;

Faza 4: podnošenje prijava o odgovornosti pojedinaca nadležnim organima;

Faza 5: kontinuirano izvještavanje javnosti o napretku slučaja;

Pouka iz prethodnih slučajeva: najveću kočnicu u rješavanju ovakvih slučajeva u interesu djece predstavljaju pojedinci koji naprave grešku u tumačenju propisa i svojih odgovornosti u datoj situaciji, pa onda pokušavaju da u nastavku procesa zamaskiraju svoju odgovornost, a to najčešće rade tako što čine nove prekršaje kako bi prikrili stare. Na ovaj način oni koji su u početku napravili nehotičnu grešku sa manjim posljedicama, vremenom dođu u fazu da čine svjesne i namjerne prekršaje zataškavanja svoje odgovornosti i tako pričine štetu širih razmjera, prilikom čega počine krivična djela kao štu su zloupotreba položaja i druge teže povrede.

Obzirom da se garantovano u ovakvim slučajevima otkrije odgovornost pojedinaca za nespornu činjenicu da djeca nisu krenula u predškolsku ustanovu, čime im je nanesena nesporna šteta za njihova prava, onda je najbolje da svi koji su odgovorni ne pokušavaju da prikriju grešku, jer će tako sebi samo još više otežati, već da promptno urade sve što je u njihovoj moći da se problem riješi, a odgovorni sankcionišu.

Kod utvrđivanja odgovornosti je važan aspekt dobra namjera i umanjenje štete. Svaki dan koji protiče a djeca ne kreću u predškolsko, povećava se šteta, a samim tim i odgovornost. Otklanjanje štetnih posljedica je ključni interes i roditelja i djece i onih koji su skrivili ovakvu situaciju.

U narednom javnom izvještaju ćemo izvjestiti o razvoju situacije u slučaju, te postojanju ili nepostojanju dobre namjere kod svih uključenih aktera.