U okviru Inicijative za uspostavljanje Institucije biznis ombudsmena u BiH je izrađen je nacrt Mape puta za uspostavljanje institucije biznis ombudsmana u BiH. Mapa puta je kreirana na osnovu svih nalaza procesa mapiranja i u njoj su prezentovani glavni koraci i smjernice za postupanje u cilju uspostave Institucije biznis ombudsmana u Bosni i Hercegovini, kao odgovor na potrebu privredne zajednice za adekvatnom zaštitom od nepravilnosti koje nastaju na strani javnih institucija. Izrada ovog dokumenta predstavlja završnu aktivnost u prvoj fazi implementacije inicijative.

Tokom implementacije projekta pripremljena je Analiza postojećih modela institucija biznis ombudsmena u svijetu i mogućih načina osnivanja u Bosni i Hercegovini, koja je predstavljala polazni materijal za diskusiju o potrebi i mogućnostima osnivanja slične institucije u BiH. Održan je niz sastanaka sa predstavnicima vlasti, privrednicima i preduzetnicima / obrtnicima u BiH, na kojima su učesnici iznijeli svoje mišljenje i stavove o situaciji, problemima, ali i potrebi za adekvatnijom zaštitom prava preduzetnika/obrtnika. Takođe su organizovani sastanci i sa predstavnicima institucija biznis ombudsmana iz više zemalja, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija zainteresovanih za podršku inicijativi. U cilju prikupljanja zvaničnih stavova predstavnika privredne zajednice i institiucija koji su prisustovali projektnim sastancima, kreiran je i kratki upitnik u kome su predstavnici poslovne zajednice i javnog sektora bili pozvani da daju mišljenje o najboljem načinu ili modelu za uspostavu institucije biznis ombudsmana u BiH.

Iako je bilo različitih stavova i mišljenja oko funkcionisanja ili uspostave, učesnici koji su prisustvovali sastancima, a kasnije i odgovorili na upitnik, smatraju korisnom ovakvu instituciju, jer poslovni subjekti u Bosni i Hercegovini imaju potrebu za adekvatnom zaštitom od nepravilnosti koje nastaju na strani javnih institucija i ugrožavaju prava i legitimne interese privredne zajednice. Većina učesnika kao optimalan model osnivanja instuticije biznis ombudsmana vidi osnivanje nezavisne institucije od strane Vijeća sačinjenog od predstavnika vlasti, privredne zajednice i međunarodnih organizacija. Prema većini učesnika, institucija bi trebalo da bude osnovana na državnom nivou i da ima ovlaštenja za obavljanje upravnih poslova i upravnog nadzora. Institucija bi trebalo da ima nadležnosti u svim oblastima relevantnim za poslovanje i da se finansira iz javnog budžeta. Takođe se korisnim smatra i mogućnost imenovanja stranog državljanina kao biznis ombudsmana.

Međutim, uzimajući u obzir da je osnivanje nove institucije nemoguće implementirati bez političke volje predstavnika vlasti na nivou na kom se institucija osniva, kao i pitanja podijeljenih nadležnosti između države i entiteta, treba se uzeti u obzir mogućnost osnivanja ovakve institucije i na entitetskim nivoima.

Bitno je napomenuti da se ove opcije ne isključuju. To znači da je moguće osnivanje ombudsmana i na državnom kao i na nižim nivoima, tako da bi ombudsman na državnom nivou imao nadležnost u pogledu postupanja prema državnim organima, a ombudsmani na nižim nivoima za nivo za koji se uspostave.

 

Ovaj projekat je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.”