Izjava o integritetu u tenderima Svjetske Banke, EBRD-a, EIB-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija

19.07.2018. 9:30 – 14:30
Hotel Radon Plaza Sarajevo

 

Da li implementirate ili ste izvođači radova na projektima koji se finansiraju od strane međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, World Bank Group, EIB i dr.) ili to namjeravate biti u budućnosti?

Ako je odgovor na prethodno pitanje da, onda:

 • Da li ste upoznati sa standardima integriteta koje zahtijevaju međunarodne finansijske institucije?
 • Da li znate da kršenje strogih standarda poslovnog integriteta može rezultirati sankcionisanjem kompanije na način da se kompaniji zabrani učešće u projektima koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, na određen vermenski period ili trajno, kao i da kreditoru vrati novac?
 • Da li znate da potpisivanjem Izjave o integritetu prilikom izlaska na tendere možete biti sankcionisani čak i kad niste pobijedili na tenderu?
 • Da li znate da ste, prema standardima međunarodnih finansijskih institucija, odgovorni i za eventualne propuste vaših podizvođača, agenata, zastupnika i svih drugih koji djeluju u Vaše ime i za Vašu korist?

Ako niste baš sigurni u odgovor barem i na jedno od prethodnih pitanja, naš tim eksperata sa iskustvom u skidanju sankcija kompanijama sa Zapadnog Balkana može vam pomoći da te nedoumice otklonite zajedno sa mogućnošću ozbiljnih posljedica koje mogu nastupiti po poslovanje vaše kompanije.

Pozivamo Vas da se prisustvujete seminaru koji se održava 19.07.2018.godine u Sarajevu na temu prevencije i upravljanja potencijalnim rizicima od sankcija Svjetske banke, EBRD-a, EIB-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija, namijenjen svim kompanijama koje su učestvovale u projektima finansiranim od istih ili namjeravaju učestvovati.

Zašto prisustvovati?

Kao kompanije koje su izvođači na projektima koje finansiraju međunarodne finansijske institucije potpisujete Izjavu o integritetu kojom se obavezujete na poštovanje strogih pravila finansijera projekta, kao što su zabrana korupcije, prevare, povrede konkurentskog postupka, opstrukcije i prinude.

Nepoštovanje ovih standarda se strogo kažnjava i može rezultirati sankcionisanjem kompanije zabranom učešća u svim tenderima koji su finansirani sredstvima međunarodnih finansijskih institucija i povezanih donatora/kreditora.

Iako su implementatori projekata, tj. državne institucije takođe dužne da poštuju standarde integriteta koje zahtijeva EBRD, Svjetska banka ili Evropska Investiciona Banka, one ne podliježu mehanizmu sankcija ovih institucija, već samo kompanije koje su izvođači na projektima, podizvođači, konsultanti i dr, te je stoga rizik i šteta po kampaniju još veća.

Na seminaru će biti detaljnije predstavljene obaveze koje kompanija preuzima prilikom potpisa Izjave o integritetu u fazi pripreme tendera, fazi izlaska na tender i fazi i zvođenja radova.

Prezentovaće se detaljno zabranjene prakse, kao i primjeri zabranjenih praksi koje su međunarodne finansijske institucije do sada otkrile i sankcionisale. Pored toga, biće predstavljene i tzv. crvene zastavice (red flags) koje predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija predstavljaju indikator da se dešava zabranjena praksa, a samim tim i razlog za otvaranje istrage protiv kompanije.

Neke od crvenih zastavica koje su okidač za istragu i izricanje sankcija su:

 • Pobjednik na tenderu angažuje druge učesnike koji su izgubili tender kao podizvođače
 • Kompanije koje učestvuju na tenderu su povezana pravna lica
 • Pojedina stavka koja je bila navedena u tenderu (a kod određenog ponuđača je cijena te stavke bila nerealno niska) kasnije nije uključena u ugovor
 • Angažovanje bivših javnih službenika ili politički eksponiranih lica
 • Davanje donacija i sponzorstava organizacijama povezanim sa javnim službenicima ili politički eksponiranim licima, itd.
 • Odustajanje najpovoljnijeg ponuđača od sklapanja ugovora
 • Odustajanje ponuđača od učešća u tenderu
 • Ponuđač se ne pojavljuje na Internetu, nema web stranicu, nije smješten u poslovnim prostorijama
 • Velika kašnjenja u implementaciji ugovora
 • Rizični konsultantski ugovori
 • Nepostojanje zaštitnih klauzula u ugovorima sa trećim stranama

Teme Seminara:

 • Obaveze koje kompanija preuzima prilikom potpisa Izjave o integritetu u fazi pripreme tendera, fazi izlaska na tender i fazi izvođenja radova.
 • Zabranjene prakse, kao i primjeri zabranjenih praksi koje su međunarodne finansijske institucije do sada otkrile i sankcionisale.
 • Crvene zastavice (red flags) koje predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija predstavljaju indikator da se dešava zabranjena praksa, a samim tim i razlog za otvaranje istrage protiv kompanije.

Kome je namijenjen Seminar?

Seminar je namijenjen kompanijama (izvođači, nadzor radova) koji su koji su minimalno jednom potpisali Izjavu o integritetu prilikom konkurisanja na tendere međunarodnih finansijskih institucija, te sljedećim osobama u kompaniji:

 • Odgovornim licima u kompaniji
 • Osobama koje su po Izjavi o integritetu imenovane kao odgovorne za provođenje standarda integriteta
 • Osobama koje rade na pripremi tendera
 • Osobama koje su zadužene za nabavku i podugovaranje u okviru implementacije projekta finansiranog od strane međunarodne finansijske institucije
 • Pravna služba
 • Vođe projekata

Kotizacija

Prvi učesnik:
175 KM

Drugi i treći učesnik iz iste organizacije:
165 KM

Četvrti i peti učesnik iz iste organizacije:
155 KM

Pravo na učešće na Seminaru ostvarujete ispunjavanjem prijavnog obrasca i uplatom odgovarajuće kotizacije. Rok za prijave i uplate je 18. juli 2018. godine. U cijenu kotizacije uključeno je osvježenje na pauzama i ručak. Kotizacija ne uključuje putne troškove niti troškove smještaja. Molimo Vas da popunjeni prijavni obrazac i skeniranu potvrdu uplate ili PDF format potvrde pošaljete na e-mail adresu info@wefec.org uz naslov (subject) e-maila: Uplatnica za Seminar Izjava o integritetu. Faktura se izdaje i dostavlja po uplati kotizacije. Za kompanije sa kojima poslujemo prvi put, potrebno je da dostave ID i PDV broj. Predavanja će se održati na domaćim jezicima.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun broj:

Za uplate iz BiH:
Poslovna asocijacija ”WEFEC“
Hilandarska 36, Istočno Sarajevo 71123, BiH
NLB Bank AD Milana Tepića 4, Banja Luka 78000, BiH
Transakcijski račun: 5620128145322610
S oznakom: Prijava na seminar Izjava o integritetu

Za uplate izvan BiH:
Poslovna asocijacija ”WEFEC“
Hilandarska 36, Istočno Sarajevo 71123, BiH
NLB Bank AD Milana Tepića 4, Banja Luka 78000, BiH
IBAN: 395620128145322998
SWIFT CODE: RAZBBA22
S oznakom: Prijava na seminar Izjava o integritetu
*Troškovi transfera idu na teret učesnika.